No Image

ପଲ୍‌ ରଏଟସ୍

July 21, 2020 Radio Lovebird 0

ପଲ୍‌ ଜୁଲିୟସ୍‌ ଫ୍ରାଇହାର୍‌ ଭନ୍‌ ରଏଟସ୍‌ ‘ରଏଟସ୍‌’ ସମ୍ବାଦ ସ˚ଗ୍ରହ-ବିତରଣ ସ˚ସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନିର କାସେଲ୍‌ରେ ଏକ ଇହୁଦି ପରିବାରରେ ୨୧ ଜୁଲାଇ ୧୮୧୬ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଦ୍ୟ-ଯୌବନରେ ସେ ଗୋଟିଏ […]